No Widgets found in the Sidebar

Thập Can có mười chữ là: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý.
Mỗi chữ biên ra hợp với vận mạng tốt, xấu, sang, hèn của mỗi người nam và nữ.

1. Chữ Giáp

Nhân sanh Giáp tự biến thành Điền
Phú quý vinh hoa thực lộc thiên

Phụ mẫu huynh đệ tha biệt sở

Phu thê nhị đại hậu song toàn

Tạm dịch:
Chữ Giáp có số đất điền
Bằng không cũng hưởng lộc tài tự nhiên
Anh em nào có cậy trông
Tha phương lập nghiệp mà nên cửa nhà
Vợ chồng thay đổi nhiều lần
Trai thay đổi vợ gái thay đổi chồng
Cho hay duyên số ở trời
Khá làm âm đức, phước dành hậu lai
Số này tuổi nhỏ tay không
Lớn lên có của, vợ chồng làm nên

2. Chữ Ất

Nhân sanh Ất tự biến thành Vong
Gia thất tiền tài tất thị không

Lục súc tỵ hiềm du vong bại

Phu thê biến cải định nan phùng

Tạm dịch:
Người sanh chữ Ất gian nan
Lắm khi dào dạt lắm lần tay không
Nuôi vật, vật cũng tang thương
Ở cùng bầu bạn chẳng phần đặng yên
Vợ chồnng thay đổi lương duyên
Trai thay đổi vợ, gái thay đổi chồng
Số này sớm cách quê hương
Ra ngoài lập nghiệp mới nên cửa nhà
Cho hay số ở Thiên Tào
Người hiền lận đận, tuổi già nhờ con

3. Chữ Bính

Nhân sanh Bính tự biến thành Tù
Lão thiếu vô an hạn bất chu

Sở hữu ngoại nhân y hữu định

Thân cư quan quý bá niên trường

Tạm dịch:
Chữ Bính số cũng quạnh hiu
Người sanh chữ ấy trọn đời âu lo
Tuổi nhỏ bịnh hoạn ốm đau
Lớn tuổi cô quanh một mình thảm thương
Số này lập nghiệp tha phương
Có chí tu niệm kính tin Phật Trời
Nếu mà giữ dạ hiền lương
Tuổi già sẽ được lộc tài tự nhiên
Những người có chí thiện nhân
Có khi lao khổm, có ngày thảnh thơi

4. Chữ Đinh

Nhân sanh Đinh tự biến thành Du
Gia thất tiền tài thường đảo lộn

Thiến niên lao khổ uổng công phu

Trung vận trùng lại phú đắc vinh

Tạm dịch:
Chữ Đinh biến thành chữ Du
Số nhỏ bịnh tật ốm đau thường thường
Lắm lần tai nạn thảm thương
Nhờ có hồng phước Phật Trời chở che
Lớn lên thông tuệ khác thường
Có quyền, có chức, có tài tự nhiên
Có chí sáng tác mọi ngành
Có tài có đức cầm quyền điểm binh
Xét xem qua số nợ duyên
Trai đôi ba vợ gái thì truân chuyên
Nết na đức hạnh dung hoà
Nhưng mà cũng chịu vui buồn chiều mai
Cho hay căn số tự trời
Duyên đầu lỡ dở hiệp hòa duyên sau
Có căn tích thiện tu nhân
Tuổi già chung hưởng lộc tài ấm no

5. Chữ Mậu

Nhân sanh Mậu tự biến thành Quả
Phiêu phất tha phương định thất gia

Cô độc một thân không chỗ định

Hành thân phản mại lạc ngâm nga

Tạm dịch:
Chữ Mậu cô quạnh tha phương
Lìa nhà lìa xứ, lắm lần gian nan
Anh em ruột thịt chẳng hòa
Tha phương bậu bạn chỉ nhờ người dân
Gái thì lận đận lương duyên
Khi thì vui vẻ, khi tan nát lòng
Đôi lần mới đặng thành song
Tuổi trẻ lao khổ, tuổi già nhờ con
Tánh hay tích thiện từ hòa
Tin Trời tưởng Phật, lòng hằng ái tha
Những ai có chí tu nhơn
Tuy rằng hoạn nạn phước còn hậu lai

6. Chữ Kỷ

Nhân sanh Kỷ tự biến thành Ân
Gia thất tiền tài mạng giàu sang

Gia sự đa tài, sanh con thảo

Hữu thời tấn thối tợ phi vân

Tạm dịch:
Chữ Kỷ biến thành chữ Ân
Tánh thì mau mắn làm ơn cho người
Tấm lòng trung trực vẹn bề
Làm ơn nên oán, nhiền lần tân toan
Của, Con có sẵn tuổi già
Tuổi trẻ lao khổ tha phương lập thành
Nhiều khi tụ tán như sương
Khi ăn chẳng hết khi thì tay không
Nợ duyên tan vỡ buồn lòng
Đôi lần ly hiệp mới nên gia đình
Khá nên tích thiện tu thân
Tuổi già sẽ thấy môn đình sum vinh

7. Chữ Canh

Nhân sanh Canh tự biến thành Cô
Số ấn công hầu lưu đất khách

Gia thất gây nên thừa tổ đức

Phước tài tái tận mãn vinh hoa

Tạm dịch:
Chữ Canh biến thành chữ Cô
Số ấn công hầu nên danh phận
Bằng không thì cũng lắm nghề khéo thay!
Vợ chồng cách trở sơn xuyên
Đôi lần ly hiệp mới nên cửa nhà
Gái thì hiu quạnh muộn màng
Bằng không thì cũng đôi lần mới nên
Số này tu niệm thì hay
Hậu lai sẽ hưởng phước đầy lộc cao
Có đâu thiên vị người nào
Số cao thì hưởng lộc tài tự nhiên

8. Chữ Tân

Nhân sanh Tân tự biến thành Tan
Tánh khi hiền lương lập nghiệp nan

Phu phụ nhất tâm lường nhân thú

Bằng hữu cự tộc rất vinh quang

Tạm dịch:
Chữ Tân biế
n thành chữ Tan
Gia đình dời đổi đắng cay muôn vàn
Một thân tự lập mà nên
Tha phương lắm độ phong sương hải tần
Lương duyên thay đổi đôi lần
Tuổi già phú túc miên miên cửu trường
Những người có chí thiện nhân
Trời dành hậu quả, hưởng nhờ phước dư

9. Chữ Nhâm

Nhân sanh Nhâm tự biến thành Vương
Thân thọ mạng trường thiên số chung

Tị hiềm hung đồ tha biệt sở

Thân cư quan quí hậu an khương

Tạm dịch:
Chữ Nhâm biến thành chữ Vương
Thân thì thọ số mạng thì vinh sang
Có lần cách trở gia hương
Xứ xa lập nghiệp vinh sang ai bì
Thân lưu đất khách lập nên cơ đồ
Trai thì vợ đôi, vợ ba
Gái thì số cũng đôi lần mới nên
Khá nên tích đức thiện nhơn
Hậu lai sẽ hưởng phước trời ấm no

10. Chữ Quý

Nhân sanh Quý tự biến thành Thiên
Tiền hận phu thê y lộc nhiên

Chức phận văn chương đa phú quý

Trí huệ vinh hoa hưởng thọ trường

Tạm dịch:
Chữ Quý biến thành chữ Thiên
Trai thời chức phận gái thời chính chuyên
Số này cũng có đất điền
Gia môn phú túc trọ trường bên lâu
Vợ chồng hoà thuận đủ điều
Khi ra phong nhã khi vào hào hoa
Nếu mà tích thiện tu thêm
Ngày sau con cháu miên miên cửu trường

By admin

Dark mode